Pobierz PDF

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZA ROK PODATKOWY 2021

1. PODSTAWA PRAWNA STRATEGII PODATKOWEJ

Określona w niniejszym dokumencie Strategia Podatkowa (zwana dalej jako „Strategia podatkowa”) oraz informacja o jej realizacji została przygotowana i wprowadzona w ramach działalności prowadzonej przez spółkę EXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Puszkarska 7F, 30-644 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000434068, NIP: 6770046633, REGON: 008156612, (zwana w dalszej części jako „Spółka”), w szczególności na podstawie art. 27c i następne ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. z dnia 17 września 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 1800, zwana dalej jako „Ustawa o CIT”) za okres roku podatkowego 2021, z uwagi, iż Spółka spełniła przesłankę bycia w tym okresie podmiotem o którym mowa w art. art. 27b ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT. Niniejsza dokument określa wewnętrzną strategię postępowania Spółki względem obowiązków podatkowych nałożonych na w/w podmiot przepisami prawa materialnego i proceduralnego w Polsce z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności wraz z informacją o jej realizacji.

2. ZAKRES STRATEGII PODATKOWEJ - ZAGADNIENIA OGÓLNE

Informacje wprowadzające – cel i misja względem obowiązków podatkowych w Polsce

Strategia podatkowa Spółki pragnie przedstawić stanowisko w/w podmiotu na kwestie podatkowe traktowane przez Spółkę jako zagadnienie odpowiedzialności przedsiębiorstwa, gdzie płacenie podatków w kwocie i w czasie wymaganymi przepisami prawa jest traktowane jako należny zwrot części zysku do społeczeństwa, w którym podmiot funkcjonuje i wykorzystuje jego zasoby, w tym w Polsce. Przestrzeganie przepisów prawa podatkowego i wywiązywanie się ze wszystkich obowiązków w zakresie podatków nałożonych przepisami prawa, w tym rzetelne regulowanie zobowiązań podatkowych to podstawowa zasada jaką kieruje się Spółka. Deklaracje oraz informacje podatkowe składane są terminowo, a zobowiązania podatkowe Spółki uiszczane w kwocie oraz terminie wynikającym z przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, niezwłocznie składane są skorygowane deklaracje podatkowe/informacje podatkowe, uiszczane zaległości podatkowe wraz z ewentualnymi odsetkami oraz wypełniane inne obowiązki przewidziane przepisami prawa. System wartości w Spółce zakłada, że decyzje biznesowe podejmowane są z uwzględnieniem konsekwencji podatkowych oraz wynikających z nich obowiązków podatkowych. W przypadku konieczności pozyskania niestandardowych opinii podatkowych, Spółka korzysta ze wsparcia doradców zewnętrznych prawnych oraz podatkowych. Istotne lub niestandardowe transakcje weryfikowane są z wyprzedzeniem nie tylko pod kątem ich rachunku ekonomicznego, ale również konsekwencji podatkowych, z uwzględnieniem spełnienia przesłanek dla potrzeb raportowania schematu podatkowego. Strategia podatkowa Spółki zakłada niestosowanie tzw. agresywnych optymalizacji podatkowych oraz preferencji występujących w tzw. rajach podatkowych. Spółka nie planuje również zawierania transakcji z podmiotami mającymi siedzibę w tzw. rajach podatkowych.

Działalność Spółki w 2021 roku – informacje ogólne.

Spółka jest spółką komandytową (spółką osobową nieposiadającą osobowości prawnej) mającą siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka prowadzi przeważającą działalność gospodarczą w zakresie wynajmu samochodów. Spółka od 1 stycznia 2021 r. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 1 ust. 3 pkt 1) Ustawy o CIT. Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług na terytorium Polski.

Zaangażowanie w tworzenie Strategii podatkowej.

Z uwagi na powyższy charakter działalności Spółki, w tworzenie Strategii podatkowej zostały zaangażowane osoby na wyższym stopniu kierownictwa na szczeblu Spółki. Strategia podatkowa podlega regularnemu przeglądowi i dostosowywana jest do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji Spółki oraz względem zidentyfikowanych nowych ryzyk i pojawiających się wyjątkowych sytuacjach. Spółka wskazuje, że jej celem jest zapewnienie zgodności podatkowej względem prowadzonej działalności, w konsekwencji czego, proces księgowania oraz raportowania w Spółce, w tym czynności objętych obowiązkiem podatkowym w Polsce został zorganizowany tak, aby zapewnić zachowanie zgodności podatkowej z przepisami prawa.

Ryzyko podatkowe Spółki.

Spółka identyfikuje średnie ryzyko podatkowe prowadzonej działalności związane z dynamicznie zmieniającym się prawem podatkowym w Polsce w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej (w szczególności zmieniające się prawo, w tym opodatkowanie Spółki od 2021 roku podatkiem dochodowym od osób prawnych, niejednoznaczne interpretacje przepisów wydawane przez organy podatkowe, skomplikowanie przepisów prawa podatkowego). Spółka poprzez korzystanie z doradców i specjalistów, a także wprowadzone mechanizmy kontroli wewnętrznej i obiegu informacji stara się ograniczyć ryzyka podatkowe i minimalizować zagrożenia.

Stosunek Spółki do ryzyka podatkowego.

Spółka nie ma na celu podejmowania ryzyka podatkowego w swojej działalności oraz nie podejmuje działań, które mogą zostać niezaakceptowane/podważone przez administrację skarbową w Polsce. Spółka nie współpracuje i nie posiada relacji z podmiotami z rajów podatkowych, oraz nie dokonuje czynności unikania i uchylania się od opodatkowania. Spółka prowadzi działalność w sposób przejrzysty, transparentny, przy zachowaniu poprawnych relacji i kontaktu z Krajową Administracją Skarbową i innymi organami podatkowymi.

3. ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE STRATEGII PODATKOWEJ - INFORMACJA O JEJ REALIZACJI

Spółka na podstawie Art. 27c ust. 2 Ustawy o CIT z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności Spółki przedstawia następujące informacje.

I. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w Polsce i zapewniających ich prawidłowe wykonanie w 2021 roku.

Spółka, korzystała ze wspólnych procedur przyjętych dla spółek należących do Grupy kapitałowej Holding1 tj.:

1. Standarów postępowania w zakresie obiegu, kontroli i zatwierdzania dokumentów zakupu i sprzedaży, kontroli środków pieniężnych, rozliczania wydatków przez pracowników itp.

2. Wewnętrznej procedury dotyczącej sposobu kontroli terminowości i prawidłowości składania deklaracji podatkowych:

a także płatności podatkowych, w tym zaliczek.

3. Procedur należytej staranności przyjętych takich jak:

4. Procedury ograniczającej ryzyko odpowiedzialności z Kodeksu karnego skarbowego poprzez regularne korzystanie z usług, opinii i porad doradców podatkowych w Polsce względem wykonywanej przez Spółkę działalności.

5. Procedury ujawniania na bieżąco aktualnych, zgodnych ze stanem faktycznym danych w CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych) w terminie do 7 dni od nastąpienia zmiany, przy czym w 2021 roku nie doszło do zmian, które by wywoływały obowiązek zmian w CRBR.

6. Wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML).

7. Wewnętrznej procedury w zakresie realizacji obowiązków w zakresie schematów podatkowych (zwana jak Wewnętrzna procedura MDR).

8. Wewnętrznej procedury polityki cen transferowych przy transakcjach z podmiotami powiązanymi.

9. Wewnętrznej procedury korzystania z samochodów osobowych.

II. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

W kontaktach z organami podatkowymi Spółka przestrzega zasad otwartości i przejrzystości. Współpraca z organami podatkowymi, w tym korespondencja prowadzona jest w sposób profesjonalny, rzeczowy, terminowy i ma na celu złożenie rzetelnych wyjaśnień lub uzasadnienie składanych wniosków (np. wniosku o zwrot nadpłaty). Priorytetem jest rozwiązywanie kwestii spornych bez wszczynania sporów z organami podatkowymi. Spółka dokonuje niezbędnych korekt błędów lub nieprawidłowości w rozliczeniach i zeznaniach podatkowych niezwłocznie po ich zidentyfikowaniu.

Spółka prowadzi dobrowolną i bezpośrednią formę współpracy i komunikacji za pośrednictwem infolinii Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów z właściwym dla Spółki Urzędem Skarbowym tj. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Spółka do w/w kontaktu zgłosiła dane kontaktowe pełnomocnika Spółki w postaci Głównej Księgowej.

III. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą.

Spółka realizuje obowiązki podatkowe w charakterze podatnika oraz płatnika poszczególnych podatków:

IV. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółka zawiera transakcje zarówno z Podmiotami Powiązanymi, jak i niepowiązanymi, w obu przypadkach stosując ceny rynkowe. Głównym rynkiem geograficznym, na którym funkcjonuje Spółka jest rynek polski. W zakresie transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi, Spółka jest zobowiązana do wypełniania obowiązków podatkowych wskazanych w polskich przepisach o Cenach Transferowych i stosowania wewnętrznej procedury polityki cen transferowych przy transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Spółka w 2021 roku dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki. Spółka zawierała następujące rodzaje transakcji z podmiotami powiązanymi:

V. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT.

Spółka nie planuje i nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT.

VI. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Spółka nie złożyła wniosków w 2021 roku o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

VII. Informacje o złożonych przez Spółkę wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

Spółka nie złożyła wniosków w 2021 roku o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

VIII. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

Spółka nie złożyła wniosków w 2021 roku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

IX. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.).

Spółka nie złożyła wniosków w 2021 roku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.).

X. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Spółka w 2021 roku nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.